احادیث و روایات و خطبه های حضرت محمد مصطفی (ص)

51- از ستم بپرهيزيد كه ستمگري مايه مايه تاريكي روز رستاخيز است.

 

52- از بيماري كه به خوره مبتلا است بپرهيزيد چنانكه از شير مي گذريد ، اگر در دره اي فرود آمد شما در دره اي ديگر فرود آييد.

 

53- از لغزش دانا بترسيد و منتظر بازگشت وي باشيد.

 

54- دو كس هستند كه نمازشان از سرشان بالاتر نمي رود: بنده اي كه از آقايان خود گريخته باشد تا هنگامي كه باز گردد و زنيكه شوهر خود را نافرماني كرده باشد تا باز گردد.

 

55- دو كس را خداوند روز قيامت به نظر رحمت نمي نگرد: آنكه با خويشان خود ببرد و آنكه با همسايه بدي كند.

 

56- دو تن از يكي بهتر و سه تن ازدو تن برتر و چهارتن از سه تن نيكوتر است ، هميشه با جماعت باشيد.

 

57- فرزند آدم ازدو چيز بيزار است: يكي مرگ در صورتيكه مرگ براي او از فتنه بهتر است و كمي مال در صورتي كه هر چه مال كمتر باشد حساب آن آسان تر است.

 

58- دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد: تعدي و ناسپاسي پدر و مادر.

 

59- از شراب بگريزيد كه كليد همه بديهاست.

 

60- از تكبر بپرهيزيد زيرا بنده همينكه به تكبر خو گرفت خداوند مي فرمايد اين بنده را در شمار گردن كشانان بشمار آريد.

 

61- از هرچه مست مي كند بپرهيزيد.

 

62- از خشم بپرهيز.

 

63- از نفرين هاي مظلوم بترسيد كه ميان آن و خدا حجابي نيست.

 

64- هر كس از شما درخوردن قسم جدي جري تر است به جهنم نزديك تر است.

 

65- هر پادشاهي قرقي دارد و قرق خدا محرمات اوست.

 

66- خدا را ستايش كنيد تا شما را بيامرزد.

 

67- در طلب دنيا معتدل باشيد زيرا به هر كس هر چه قسمت اوست مي رسد.

 

68- از همه مردم گرسنه تر آنكس است كه در پي دانش مي رود و از همه مردم سيرتر آنكس است كه طالب آن نيست.

 

69- دعوت را بپذيريد ، هديه را رد مكنيد و مسلمانان را نزنيد.

 

70- بهترين كارها در نزد خدا نماز بوقت است آنگاه نيكي به پدر و مادر و آنگاه جنگ در راه خدا.

 

71- محبوبترين جاي شهرها در پيش خدا مسجدهاست و منفورترين جاي شهرها در پيش خدا بازارهاست.

 

72- محبوبترين بندگان در پيش خدا پرهيزكاران گمنامند.

 

73- محبوبترين كارها در پيش خدا كاريست كه دوام آن بيشتر است اگر چه اندك باشد.

 

74- در دوستي ميانه نگهدار كه شايد دوست روزي دشمن تو شود و در دشمني راه افراط مسپار كه شايد دشمن روزي دوست گردد.

 

75- آنچه براي خود مي خواهي براي مردم بخواه تا مومن باشي و با همسايگان نيكي كن تا مسلمان باشي.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۴ساعت ۱۴:۱۰ بعد از ظهر  توسط مصطفی | 

در هر50 حديثي كه پست مي كنم يكي را كه به نظر من از بقيه زيباتر است را به رنگي ديگر نشان ميدهم.

كلمات قصار حضرت محمد مصطفي (ص) از كتاب نهج الفصاحه:

 

1- سركشي آفت شجاعت است ، تفاخر آفت شرافت است ، منت آفت سماحت است ، خود پسندي آفت جمال است ، دروغ آفت سخن است ، فراموشي آفت دانش است ، سفهاهت آفت بردباري است ، اسراف آفت بخشش است و هوس آفت دين است.

 

2- وقتي شما را دعوت كردند بپذيريد.

 

3- نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز، ببين ميل داري ديگران درباره تو چه بگويند همانطور رفتار كن و از آنچه نمي خواهي درباره تو بگويند بر كنار باش.

 

4- آفت دين سه چيز است: داناي بد كار وپيشواي ستم كار و مجتهد نادان

 

5- آفت دانش فراموشيست و دانشي كه به نا اهل سپاري تلف مي شود.

 

6- مانند بندگان غذا مي خورم و مانند آنها بر زمين مي نشينم.

 

7- با زنان درباره دخترانشان شور كنيد ، نشان منافق سه چيز است : سخن به دروغ گويد ، از وعده تخاف كند و در امانت خيانت نمايد.

 

8- خداوند از گناه قاتل مومن نمي گذرد و توبه او را نمي پذيرد.

 

9- خداوند عمل بدعتگذار را نمي پذيرد تا از بدعت خويش دست بر دارد.

 

10- اگر ميخواهيد پيش خدا منزلتي بلند يابيد خشونترا ببردباري و محروميت را به عطا تلافي كنيد.

 

11- آنكه با تو در دوستي مي زند با وي ره دوستي گير كه اين گونه دوستي پايدارتر است.

 

12-صدقه را از خويشتن آغاز كن ، اگر چيزي فزون آمد بكسان خود ده ، اگر از كسان تو چيزي چيزي فزون آمد به خويشان ده و اگر از خويشان نيز چيزي فزون آمد به ديگران ده و همچنين صدقه را از عيال خويش آغاز كن.

 

13- خداوند روزي بنده خويش را از جايي كه انتظار ندارد مي رساند.

 

14- صدقه را از آنچه خدا آغاز كرده است آغاز كنيد.

 

15- شما را مژده مي دهم و شما به ديگران مژده دهيد كه هر كس شهادت دهد كه خدايي جز خداي يگانه نيست و بدان معتقد باشد وارد بهشت مي شود.

 

16- منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است.

 

17- منفور ترين مردم پيش خدا آن كس است كه ايمان آورد وسپس كافر شود.

 

18- منفور ترين مردان در پيش خدا مرد لجوج و ستيزه جوست.

 

19- منفور ترين بندگان در پيش خدا كسش است كه جامه ي او جامه ي پيامبران باشد و كار وي كار ستمگران.

 

20- ناتوانان را پيش من آريد زيرا شما به بركت ناتوانان خود روزي مي خوريد و ياري مي شويد.

 

21- حاجت كسي را كه از ابلاغ آن ناتوانست به بزرگان برسانيد زيرا هر كس حاجت در مانده اي را به بزرگي برساند روز رستاخيز خداوند پاهاي وي را بر صراط استوار مي سازد.

 

22- فرزند آدم ! پروردگار خويش را فرمانبردار باش تا ترا خردمند خوانند و از فرمان وي بيرون مباش كه ترا نادان شمارند.

 

23- فرزند آدم ، وقتي تن تو سالم است و خاطرت آسوده و قوت يك روز خويش را داري جهان گو مباش.

 

24- فرزند آدم ، آنچه حاجت ترا رفع كند در دسترس خود داري ودر پي آنچه ترا به طغيان و اميد آرد روز مي گذاري ، به اندك قناعت نمي كني و از بسيار سير نمي شوي.

 

25- جبريل پيش من آمد و گفت اي محمد ، هر چه مي خواهي زنده بمان كه عاقبت خواهي مرد ، هرچه را مي خواهي دوست بدار زيرا از آن جدا خواهي شد و هر چه مي خواهي بكن كه پاداش آن را خواهي ديد و بدان كه شرف مومن بپا خواستن شب است وعزت وي بي نيازي از مردم.

 

26- جبريل پيش من آمد و گفت امت خود را بشارت بده كه هر كس بميرد و چيزي را با خدا شريك نسازد به بهشت ميرود گفتم اي جبرﺌيل واگر دزدي كرده باشد و اگر زنا كرده باشد؟ گفت آري ، گفتم واگر دزدي كرده باشد و اگر زنا كرده باشد؟ گفت آري ، گفتم واگر دزدي كرده باشد و اگر زنا كرده باشد؟ گفت آري و اگر هم شراب خورده باشد.

 

27- آيا دوست داري دلت نرم شود و حاجت خود بيابي ؟ بر يتيم رحمت آور، وي را بنواز و از غذاي خويش بدو بخوران تا دلت نرم شود و حاجت خود بيابي.

 

28- آيا گمان مي كنيد نيرومندي در بردن سنگ است، نيرومند حقيقي آنست كه خشمگين شود و بر خشم خود غالب گردد.

 

29- با فقرا دوستي كنيد زيرا در روز رستاخيز دولتي بزرگ دارند.

 

30- آيا مي دانيد سخن چيني چيست ؟ سخن چيني آنست كه سخني را از كسان پيش ديگران نقل كنند و ميان آن ها را بهم زنند.

 

31- از سخنان بيهوده چشم بپوش ، سخني كه رفع حاجت كند تو را كفايت كند.

 

32- دنيا را بمردم دنيا واگذاريد زيرا هركس از دنيا بيش از حد كفايت بر گيرد در هلاك خويش مي كوشد اما نمي داند.

 

33- در سختي وسستي از خدا بترس.

 

34- از خدا بترس و هيچ كار نيكي را حقير مشمار گر چه كار نيك منحصر به اين باشد كه دلو خويش را در ظرف تشنه اي بريزي وبرادر خود را با روي گشاده ملاقات كني.

 

35- از دعاي مظلوم بپرهيز زيرا وي بدعا حق خويش را از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.

 

36- از خدا بترسيد و ميان فرزندان خود بعدالت رفتار كنيد همانطور كه مي خواهيد با شما به نيكي رفتار كنند.

 

37- از نفرين مظلوم بترسيد زيرا نفرين وي بر ابر ها مي رود و خداوند مي گويد به عزت و جلال من سوگند كه ترا ياري مي كنم اگر چه پس از مدتي باشد.

 

38- از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد كه مايه ويراني است.

 

39- از فراست مومن بترسيد كه چيزها را با نور خدا مي نگرد.

 

40- از بخل بپرهيزيد زيرا كه بخل پيشينيان را هلاك كرد و آن ها را وادار كرد كه به خون خود دست بيالايند و محارم خويش را حلال شمارند.

 

41- از آتش بپرهيزيد و گرچه بوسيله يك پاره خرما باشد و اگر نداريد به وسيله سخني نيك.

 

42- از چيزهاي حرام بپرهيز تا از همه كس عابد تر باشي و به قسمت خويش راضي باش تا از همه كس ثروتمند تر باشي.

 

43- از همه مردم پرهيزكار تر آنكس است كه حق را بر نفع و ضرر خويش بگويد.

 

44- از دنيا بپرهيزيد ، قسم به آنكس كه جان من در كف اوست كه دنيا از هاروت و ماروت ساحرتر است.

 

45- درباره زنان از خدا بترسيد كه آنها پيش شما اسيرند.

 

46- هر كجا هستي از خدا بترس ، به دنبال گناه كار نيك انجام بده تا آن را محو كند وبا مردم خوش اخلاق و نيكو رفتار باش.

 

47- از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.

 

48- از نفرين مظلوم بترسيد اگر چه كافر باشد زيرا در برابر نفرين مظلوم پرده و مانعي نيست.

 

49- از خدا بترسيد و ميان خويش را اصلاح كنيد.

 

50- ازدنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد زيرا شيطان نگران و در كمين است و هيچيك از دامهاي وي براي صيد پرهيزكاران مانند زنان مورد اطمينان نيست.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۴ساعت ۱۱:۱۵ قبل از ظهر  توسط مصطفی | 

                                  به نام خداوند بخشنده و مهربان
سلام به همه دوستان
در اين وبلاگ مي خواهم كه به اميد خدا سخنان حضرت محمد مصطفي (ص) را از كتاب آن حضرت به نام نهج الفصاحه ( مجموعه كلمات قصار آن حضرت ) بدون كوچكترين دستكاري در متن سخنان انجام دهم. اميد است كه سخنان پيامبر را سرلوحه زندگي خويش قرار دهيم.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۴ساعت ۱۰:۴۷ قبل از ظهر  توسط مصطفی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
با توحه به اینکه محبت اهل بیت بدون عمل کردن به سخنان ایشان امکان پذیر نیست بر آن شدم تا احادیث چهارده معصوم را در اختیار عموم بزارم.

پیوندهای روزانه
حریم اندیشه
وبلاگ مدرسه دانشجویی قرآن و عترت
نهج البلاغه
عشق شعر
دنیای فانی
حرف های دلتنگی برای او
سقای معرفت
دلتنگ خورشید
حس غریب
آیین بهشت
المومن
الشیعه
براي آخرت
وبلاگ مجید قدیری
كنيزان حضرت زهرا (س)
مركز فرهنگي شهيد آويني
انا مجنون الحسين (ع)
یا مهدی
به یاد او
الرضــــا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
تیر ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۵
تیر ۱۳۸۵
خرداد ۱۳۸۵
اردیبهشت ۱۳۸۵
فروردین ۱۳۸۵
اسفند ۱۳۸۴
بهمن ۱۳۸۴
دی ۱۳۸۴
آذر ۱۳۸۴
آبان ۱۳۸۴
آرشیو موضوعی
نماز و عبادت
صفات مومن واقعی
صله رحم
خداشناسی
علم افضل است یا مال؟
محشور شدن با پیامبران
تصویری از پیامبر
ازدواج
علت مستجاب نشدن دعا
نماز جعفر طیار
فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم
دعا کردن
اجتناب از محرمات
توبه
ذکر ایام هفته
ذکر خداوند عزوجل
فائده
نفیسه
سوال و جواب مرد اعرابی از پیامبر
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM